Juridische voorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn bepalend voor en en van toepassing op uw gebruik van en/of vertrouwen op deze en elke website die wordt onderhouden door Edwards Lifesciences, LLC., inclusief zijn volledige dochterondernemingen en opvolgers (samen “Edwards” genoemd).

Toegang tot en/of gebruik van deze website van Edwards is onderworpen aan alle toepasselijke wetten, statuten, en/of voorschriften en de algemene voorwaarden die hierin zijn uiteengezet. Edwards kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien door deze bekendmaking zonder extra kennisgeving bij te werken. U kunt de nieuwste versie van deze overeenkomst altijd bekijken op: https://global.newheartvalve.com/nl/juridische-voorwaarden/. Deze website van Edwards is alleen bedoeld voor lezers in het VK. Uw toegang tot of gebruik van deze website van Edwards geeft aan, dat u deze voorwaarden accepteert, en u verklaart dat u ten minste achttien (18) jaar oud of ouder bent.

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

EDWARDS ONDERHOUDT DEZE WEBSITE VAN EDWARDS ALS EEN DIENST AAN DE INTERNETGEMEENSCHAP. DEZE WEBSITE VAN EDWARDS IS BEDOELD OM ALGEMENE INFORMATIE TE VERSTREKKEN OVER HET GEPRESENTEERDE ONDERWERP.

Edwards geeft geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid van de op deze website van Edwards aangeboden informatie en wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief mogelijke garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-schending, tot in de volle mate die is toegestaan door de toepasselijke wet. Edwards zal al het redelijke in het werk stellen om accurate en de nieuwst bijgewerkte informatie op deze website van Edwards op te nemen, maar alle informatie wordt gegeven “ZOALS DIE IS.”

Noch Edwards, noch een van zijn agenten of gelieerde ondernemingen zal aansprakelijk zijn voor enige directe, bijkomende, gevolg-, indirecte, of strafrechtelijke schade die voortspruit uit de toegang tot, het gebruik van of het onvermogen van de gebruiker deze website van Edwards te gebruiken, of van eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze website van Edwards.

Bovendien kan de gegeven informatie op deze website van Edwards van een bepaalde datum misschien alleen accuraat zijn op die datum en wijst Edwards elke verantwoordelijkheid af om dergelijke informatie bij te werken. Edwards zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige ondernomen actie die gebaseerd is op de gegeven informatie op deze website van Edwards, en alle gebruikers van deze website van Edwards stemmen ermee in dat elke toegang tot en elk gebruik van deze website van Edwards, en van enige en alle gepresenteerde inhoud van deze website van Edwards op eigen risico van de gebruiker is.

Alle mededelingen of materiaal die/dat u via deze website van Edwards of via elektronische post van het internet aan Edwards doorgeeft, wordt door u op niet-vertrouwelijke basis doorgestuurd. Edwards doet geen beloften, expliciet of impliciet, om dergelijke mededelingen of dat materiaal niet voor om het even welk doeleinde te gebruiken, met inbegrip van reproductie, publicatie, uitzending en bekendmaking.

Medische informatie

Deze website van Edwards geeft geen medisch advies en is daarvoor ook niet bedoeld, en geeft evenmin instructies voor het juiste gebruik van enig product dat is geproduceerd of wordt geleverd door Edwards, zijn gelieerde ondernemingen, verwante bedrijven of zijn licentiegevers. Informatie op deze website van Edwards in verband met (een) product(en) dat is/die zijn goedgekeurd om op de markt te brengen, is in haar geheel gekwalificeerd met verwijzing naar de door de FDA goedgekeurde informatie over de volledige gebruiksinstructies voor het/de specifieke product(en). De aangeboden informatie op deze website van Edwards mag niet worden geïnterpreteerd of op enige wijze worden opgevat als een vervanging van of substitutie voor medisch advies van uw arts of zorgverlener. Het is belangrijk dat u uw behandelingsopties en al uw eventuele vragen bespreekt met uw arts of zorgverlener.

Nieuws en persberichten

Deze website van Edwards kan informatie, nieuws en/of persberichten bevatten. De inhoud hiervan is alleen accuraat of actueel op de datum van die informatie, dat nieuws, persbericht of die publicatie. Edwards werkt persberichten niet bij als ze eenmaal openbaar zijn gemaakt.

Intellectuele eigendom: Auteursrechten en handelsmerken

De bedrijfsnaam en het logo van Edwards en alle productnamen, ongeacht of ze al dan niet groot gedrukt of met een handelsmerksymbool verschijnen, zijn handelsmerken van Edwards, zijn gelieerde ondernemingen, verwante bedrijven of zijn licentiegevers, tenzij anders aangegeven. Gebruik, reproductie, kopiëren of herdistributie van deze handelsmerken is zonder de schriftelijke toestemming van Edwards verboden.

De hele inhoud van deze website van Edwards, inclusief alle afbeeldingen of tekst, is beschermd door het auteursrecht. Als tegenprestatie voor uw instemming met deze algemene voorwaarden verleent Edwards u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om deze website van Edwards te openen en te gebruiken. U mag alleen materiaal van deze website van Edwards downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze website van Edwards mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd, gedownload, aangepast, hergebruikt, opnieuw gepubliceerd of op een andere wijze worden gebruikt, behalve zoals hierin aangegeven, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Edwards. Het is het beleid van Edwards zijn intellectuele eigendomsrechten in de volle mate die is toegestaan door de wet, te handhaven. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken, auteursrechten of andere materialen, behalve voor zover hierin toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en kan een schending zijn van de auteurswet, de handelsmerkenwet, communicatievoorschriften en -statuten en andere wetten, statuten en/of voorschriften.

Websites van derden

De website van Edwards kan koppelingen bevatten naar websites die worden onderhouden of beheerd door anderen. Edwards is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van een van de producten of diensten die op deze websites kunnen worden aangeboden, en controleert, herziet of onderschrijft deze ook niet routinematig, en keurt die ook niet per se goed.

Bepalende wet

Deze overeenkomst wordt bepaald door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van de Staat Californië, zonder uitvoering van de principes in conflict met de wet. Als enige bepaling van deze overeenkomst geacht wordt onwettig, nietig, of om welke reden dan ook niet handhaafbaar te zijn, dan wordt deze bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze overeenkomst en heeft deze geen invloed op de geldigheid en handhaafbaarheid van alle overige bepalingen.

Zo kunt u contact opnemen:

Edwards Lifesciences LLC
T.a.v.: General Counsel, Legal Department
One Edwards Way
Irvine, CA 92614, VS

 

Edwards, Edwards Lifesciences, het logo met de gestileerde E-logo en NewHeartValve zijn handelsmerken van de Edwards Lifesciences Corporation. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.