Juridiska villkor

Följande användarvillkor styr och gäller för din användning och/eller tillit till denna och andra webbplatser som underhålls av Edwards Lifesciences, LLC, inklusive dess helägda dotterbolag och efterföljare (sammantaget kallade ”Edwards”).

Tillgång till och/eller användning av denna Edwards-webbplats är underkastad alla tillämpliga lagar, stadgar och/eller bestämmelser och villkor som anges häri. Edwards kan emellanåt revidera dessa användarvillkor genom att uppdatera detta inlägg och utan ytterligare meddelande. Du kan granska den mest aktuella versionen av detta avtal när som helst på: https://global.newheartvalve.com/se/terms-of-use. Denna Edwards-webbplats är endast avsedd för läsare i Storbritannien. Din åtkomst eller användning av denna Edwards-webbplats visar att du accepterar dessa villkor, och att du anger att du är minst arton (18) år eller äldre.

Friskrivning från garantier och ansvarsbegränsning

EDWARDS UPPRÄTTHÅLLER DENNA EDWARDS WEBBPLATS SOM EN TJÄNST TILL INTERNET-SAMHÄLLET. DENNA EDWARDS-WEBBPLATS ÄR UTFORMAD FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA ALLMÄN INFORMATION OM DET ÄMNE SOM PRESENTERAS.

Edwards lämnar inga garantier eller utfästelser beträffande riktigheten av den information som presenteras på denna Edwards-webbplats, och friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag. Edwards gör rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på denna Edwards-webbplats, men all information tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK”.

Varken Edwards eller något av dess ombud eller dotterbolag ansvarar för några direkta, oförutsedda skador, följdskador, indirekta eller straffskador till följd av användarens åtkomst till, användning av, eller oförmåga att använda denna Edwards-webbplats eller eventuella fel eller utelämnanden i innehållet i denna Edwards-webbplats.

Dessutom kan information som visas på denna Edwards-webbplats ett visst datum endast vara korrekt från detta datum, och Edwards frånsäger sig allt ansvar för att uppdatera sådan information. Edwards ska inte hållas ansvarig för någon åtgärd som är baserad på den information som visas på denna Edwards-webbplats, och alla användare av denna Edwards-webbplats samtycker till att all tillgång till och användning av denna Edwards-webbplats, och allt innehåll som visas på denna Edwards-webbplats sker på användarens egen risk.

Kommunikation eller material som du överför till Edwards via denna Edwards-webbplats eller e-post skickas av dig på icke-konfidentiell basis. Edwards utfärdar inget löfte, vare sig uttryckligt eller underförstått, att inte använda sådan kommunikation eller material för något ändamål, inklusive återgivning, publicering, utsändning och inlägg.

Hälsoinformation

Denna Edwards-webbplats tillhandahåller inte, och är inte avsedd att tillhandahålla, medicinsk rådgivning, och ger inte heller instruktioner om lämplig användning av någon produkt som tillverkats eller levererats av Edwards, dess dotterbolag, närstående bolag eller dess licensgivare. Information om denna Edwards-webbplats angående någon produkt/några produkter som godkänts för marknadsföring, är kvalificerad i sin helhet genom referens till FDA-godkänd fullständig bruksanvisning för den specifika produkten/de specifika produkterna. Den information som presenteras på denna Edwards-webbplats bör inte tolkas på något sätt som en ersättning för medicinsk rådgivning av läkare eller hälso- och sjukvårdsleverantör. Det är viktigt att du diskuterar dina behandlingsalternativ och eventuella frågor som du har med din läkare eller hälso- och sjukvårdsleverantör.

Nyheter och pressmeddelanden

Denna Edwards-webbplats kan innehålla information, nyheter och/eller pressmeddelanden, vars innehåll är korrekt eller aktuellt endast vid datumet då denna information, dessa nyheter, detta pressmeddelande, eller inlägg publiceras. Edwards uppdaterar inte pressmeddelanden när de väl offentliggjorts.

Immateriella rättigheter: Copyright och varumärken

Edwards företagsnamn och logotyp, samt alla produktnamn, oavsett om de visas med stor stil eller med en varumärkessymbol, är varumärken som tillhör Edwards, dess dotterbolag, närstående bolag eller dess licensgivare, såvida inte annat anges. Användning, reproduktion, kopiering, eller omfördelning av dessa varumärken, utan skriftligt tillstånd av Edwards, är förbjudet.

Hela innehållet på denna Edwards-webbplats, inklusive eventuella bilder eller text, är upphovsrättsskyddat. Med hänsyn till ditt samtycke till dessa villkor, ger Edwards dig en personlig, icke-exklusiv, icke överförbar licens att använda denna Edwards-webbplats. Du kan ladda ned material från denna Edwards-webbplats endast för personlig, icke-kommersiell användning, och denna Edwards-webbplats får inte kopieras, distribueras, laddas ned, ändras, återanvändas, läggas upp på nytt, eller på annat sätt exploateras, förutom vad som anges häri, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Edwards. Det är Edwards policy att upprätthålla sina immateriella rättigheter i största möjliga utsträckning enligt lag. Användning eller missbruk av dessa varumärken, upphovsrätter eller andra material, förutom vad som tillåts häri, är uttryckligen förbjudet och kan strida mot upphovsrätten, varumärkeslagen, kommunikationslagar och stadgar, och andra lagar, stadgar och/eller föreskrifter.

Tredje parts webbplatser

Edwards webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som underhålls eller kontrolleras av andra. Edwards varken ansvarar för, granskar eller godkänner innehållet i, eller användning av, någon av de produkter eller tjänster som kan erbjudas på dessa webbplatser.

Gällande lagar

Detta avtal ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i staten Kalifornien, utan att verkställa några principer för konflikter i lag. Om någon bestämmelse i detta avtal anses olaglig, ogiltig eller av någon anledning omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse anses särskiljbar från detta avtal och ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av eventuella återstående bestämmelser.

Kontakta oss

Edwards Lifesciences LLC
Attention: General Counsel, Legal Department
One Edwards Way
Irvine, CA 92614, USA

 

Edwards, Edwards Lifesciences, den stiliserade E-logotypen och NewHeartValve är varumärken som tillhör Edwards Lifesciences Corporation. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.